Hygiena prodeje

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) dostává signály, že hygiena prodeje nebaleného zboží, např. pečiva, zeleniny a dalších výrobků nabízených k volnému výběru tzv. stolovým způsobem není dostatečná, či odpovídající očekávání. Sami spotřebitelé často nedodržují hygienická pravidla při výběru výrobků; obchod zas ne vždy nastavuje důsledně potřebná opatření, aby spotřebitelé měli dostatek pomůcek při nákupu (jednorázové rukavice, sáčky, podávací kleště). Komentář k tématu nabízíme Zde.

V letech 2017 a 2018 s podporou grantu Ministerstva zemědělství realizovalo SČS projekty, zaměřené na téma zviditelnění hygieny a kvality prodeje nebaleného zboží.

(O projektu souhrnně informujeme také na našich kmenových stránkách www.konzument.cz.)

Výstupy projektu 2018

Oproti projektu popisovaném níže (2017), byl projekt roku 2018 podstatně menšího rozsahu.

Žáci základních škol byli osloveni prostřednictvím videopspotu vyrobeného ve spolupráci se společností Edhance na dané téma; je vystaven - Zde. Upozorňujeme v něm na nešvary spotřebitelů, na vztahy zákazníka s obsluhou atd.

Pedagové obdrželi metodické listy, které mají usnadnit uchopení výuky k tomuto tématu. Tuto metodiku nabízíme v e formátu Zde.

Podstatnou součástí pilotního projektu 2017 bylo ověření situace mezi mladými lidmi i dospělými ve vztahu k tématu hygieny a kvality prodeje formou průzkumů. Je logické, že bylo s odstupem provedeno další kolo průzkumů, aby bylo možno sledovat vývoj. Dotazník pro mládež je vystaven Zde, pro dospělou populaci Zde. V dalším nabízíme výsledky těchto průzkumů - a sice

  • souhrn (s analýzou mezigeneračních rozdílů, a srovnáním zjištění v letech 2017 a 2018) - Zde;
  • výsledky průzkumu mezi mládeží - Zde;
  • výsledky průzkumu mezi dospělou populací - Zde.

Komunikace o tématu byla podpořena kulatým stolem se zainteresovanými stranami (13. prosince); souhrnný výstup k této akci přikládáme Zde (program, účastníci, prezentace, fotodokumentace).

Tématu projektu byla věnována část tiskové konference SČS (29. listopadu) - tisková zpráva k tomu je vystavena Zde.

Výstupy projektu 2017 

Projekt byl připraven a realizován SČS ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu - HYGIENA PRODEJE POTRAVIN A ČESKÝ SPOTŘEBITEL – JAK DÁL?. Výstupy a nástroje připravené a aplikované v rámci projektu byly konzultovány mj. se SZPI. 

Jednou ze skupin, na kterou se projekt zaměřil, jsou žáci vyšších ročníků základních škol a studenti a učni středních, kteří byli osloveni prostřednictvím dvou videospotů – krátkých animovaných klipů (pečivo, plýtvání), které přiměřeně humornou formou připoutají pozornost k tématu hygieny prodeje. Pedagové obdrželi metodické listy, které usnadní uchopení výuky k tomu. 

Ke zviditelnění tématu hygieny prodeje byla připravena tištěná publikace, která byla široce distribuována zejména prostřednictvím prodejen, ale i do regionálních kontaktních míst SČS, knihoven, atd. 

SČS s partnery provádělo v průběhu realizace projektu dotazniková šetření, zaměřená na laickou veřejnost a na mládež (pečivo, plýtvání). Souhrnná informace k průzkumu je vystavena Zde

Komunikace o tématu byla podpořena kulatými stoly, tiskovou konferencí, či tiskovou zprávou. O těchto akcích více na stránkách SČS, v aktualitách.

Na základě informací ze SZPI se situce v přístupu prodejců zlepšuje. Jedná se ale o delší proces, na němž je třeba se dále podílet.